Kothrud Complex

S. No. 40, Hissa No. 1, 2, 3 Near Kothrud Telephone Exchange, Kothrud, Pune - 411 038. Phone : 253 888 37, 253 88 710 Fax : (020) 253 96 911 E-Mail : bvbkothrud38@gmail.com

Shivajinagar Complex

407 - 408 K.M. Munshi Marg, Bharatiya Vidya Bhavan Chowk, Shivajinagar, Pune - 411 016. Phone : (020) 25653413/ 25657372 Fax : (020) 2565 6137 E-Mail : bhavan.pune.kendra@gmail.com